زبان بدن - شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
زبان بدن - فولاد خوزستان
اصول و فنون مذاکره - بانک صادرات ایران
اصول و فنون مذاکره - بانک صادرات ایران
سمینار آموزشی مهارتهای تعبیر زبان بدن
آموزش پرسنل فروش شرکت سپاهان همراه
سمینار مهارتهای ارتباطی در بیمارستان شریعتی
سمینار مهارت های ارتباط موثر در مدیریت درمان
آموزش نیروهای فروش شرکت تولیدی کفش بهشتیان
سمینار اصول ارتباط با بیمار در بیمارستان غرضی
ارتباط موثر و رفتار با بیمار بیمارستان فاطمه
اولین گردهمایی اعضای اتاق فکر موسسه