سمینار هدف در فرهنگ سرای دهخدا
دومين مجمع جهاني مديريت در یزد
سمینار ارتباطات در مديريت-مديران و فرهنگیان
سمينار مديريت ارتباطات - شاهين شهر
سمينار از هدف تا موفقيت - شهرکرد