دومين مجمع جهاني مديريت در یزد
18 اردیبهشت 1390
کوین گسکل (BMW)کوین مورلی(Rover)کل رایان(Rayan air)مایکل جکسون(microsoft , hp )
درحال بارگزاری