اصول و فنون مذاکره - بانک صادرات ایران
19 فروردین 1394