آموزش نیروهای فروش شرکت تولیدی کفش بهشتیان
21 شهریور 1392
آموزش نیروهای فروش شرکت تولیدی کفش بهشتیان - استاد افیونی زاده - رفتار حرفه ای در فروش