اهمیت آموزش در پیشبرد اهداف سازمان و کارکنان :
 
** در این رابطه امام صادق ( ع ) می فرمایند :
 هر کس برای خدا دانش بیاموزد به آن عمل کند و به دیگران آموزش دهد ، در ملکوت آسمان ها به بزرگی یاد شود و گویند برای خدا آموخت و برای خدا عمل گرد و برای خدا آموزش داد.
و هم چنین حضرت علی ( ع ) می فرمایند :
کاش می دانستم کسی که از علم بی نصیب ماده چه چیزی به دست آورده است و آن کس که از علم  بهره مند شده چه چیزی به دست نیاورده است .
 
**در جهت آشنایی کارکنان با امور مربوط به آموزش و پی گیری آن بایستی به نکات مهم زیر توجه نمود:
 
   در دنیای در حال تغییر کنونی آموزش و پزوهش در سازمانها  و نهاد ها به دلایل فراوان به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر پذیرفته شده است . تغییرات سریع و عمیق علمی سبب شده است که هر از چند گاهی نظریات ، تکنیک ها و روشهای جدیدی وارد عرصه زندگی شود لذا برای ادامه حیات به ناچار باید آنان را آموخت و برخی از روش ها و سیستم های قدیمی را که کارآیی ندارند ، کنار نهاد .
هر چه دانش و مهارت های کارکنان با نیازهای جامعه ، پیشرفت های علمی و تغییرات فن آوری هماهنگی و انطباق بیشتری داشته باشد ، در جه اطمینان از موفقیت فرد و سازمان بالاتر می رود . اساس بهسازی سازمانی که به نام های دیگری چون توسعه و بالندگی سازمانی نیز خوانده شده ، بهسازی نیروی انسانی است که به صورت آموزشهای ضمن خدمت در سازمان ها انجام می شود .
هدف نظام آموزش به سازی سازمان به عنوان یکی از کارکردهای مهم مدیریت منابع انسانی ، فراهم آوردن زمینه ای است که بر اساس آن توانایی های بالقوه افراد به فعل در آمده و استعدادهای آنان شکوفا گردد.
این هدف از طریق ایجاد فرصت های آموزشی جهت کارکنان تحقق می یابد . آموزش کارکنان فرآیندی است که انطباق و سازگاری کارکنان را با محیط متحول سازمانی و در نهایت انطباق بهتر سازمان را با محیط بیرونی فراهم می آورد .
در نتیجه کارکنان آموزش دیده نسبت به کارکنانی که از این شاخصه بهره مند نیستند به تغییرات سازمانی و هم چنین تغییرات جامعه آگاهانه تر واکنش نشان مید هند از ان جا که حیات و ادامه زندگی سازمان تا حدود زیادی به دانش و مهارت کارکنان آن بستگی دارد ، افراد ماهرتر و آموزش دیده تر نقش موثرتری در کارآمدی و بهره وری سازمانی خواهند داشت . از طرف دیگر آموزش با افزایش میزان اطلاعات ، دانش ، مهارت ها و قابلیت های کارکنان ، آنان را برای ایفای وظایف و قبول مسئولیتهای جدیدتر ، آماده تر و مجهزتر می کند . به طور کلی در سازمانی که به رشد کیفی و کمی دانش  و مهارت کارکنان خود می اندیشند و پیوسته فعالیت های آموزشی در آن در جریان است افراد به طور مستمر توانایی های خود را افزایش می دهند و چگونه آموختن و به کار بستن را می آموزند.
مفهوم آموزش ضمن خدمت یا آموزش کارکنان عبارت است از کلیه کوشش ها و فعالیتهایی که در جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهی ، مهارت های فنی و حرفه ای و هم چنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان سازمان به عمل می آید تا آنها را به نحو احسن آماده انجام وظایف و مسئولیت های خود کند .
 
** فواید آموزش ضمن خدمت را می توان فهرست وار به شرح زیر ارائه نمود :
 
1.تسهیل در تحقق اهداف سازمانی
2.بهبود کمی و کیفی محصولات یا خدمات ارائه شده توسط سازمان
3.تقویت روحیه پرسنل و ایجاد ثبات در سازمان
4.تقویت حس وفاداری و همبستگی کارکنان نسبت به سازمان
5.جلوگیری از تداخل مسئولیت ها و وظایف و کاهش دوباره کاری ها در سازمان
6.شکوفا کردن استعدادهای نهفته کارکنان
7.ایجاد زمینه رشد و موفقیت در امور شغلی
 
 
 
** و هم چنین در راستای آموزش کارکنان خود آنها نیز بایستی دارای اطلاعاتی به شرح زیر باشند :
 
1.آشنایی با حقوق و تکالیف کارکنان و مقررات انضباطی ( فصول دوازده و پانزده قانون مدیریت خدمات کشوری )
- تکالیف و مسئولیت های اداری کارکنان
- آشنایی با انواع مرخصی ها و شرایط استفاده از آنها
- راههای پیگیری از فساد اداری
- قانون رسیدگی به تخلفات اداری
- دیگر قوانین مرتبط
 
2.آشنایی با نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی کارکنان ( فصل سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری )
- نظام تامین اجتماعی کارمندان دولت
- نظام بازنشستگی و از کار افتادگی
- حقوق و مزایای بازنشستگان قبل و بعد از اجرای قانون
- نحوه به کار گیری بازنشستگان و باز خریدان
 
3.آشنایی با نظام آموزش کارکنان
- اهداف ، اصول و ویزگی های نظام آموزش کارکنان دولت
- ساختار نظام آموزش
- دوره های آموزش پیش بینی شده در نظام آموزش
- گواهی نامه های آموزشی و ساز وکار صدور آنها
- شناسنامه آموزشی کارکنان و دستورالعمل آن
- بخشنامه های و مصوبات جاری مرتبط با نظام آموزش کارکنان دولت
 
4.قوانین و مقررات تشکیلات و روشها :
- آشنایی با فصل چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری
 
5.ارتباطات سازمانی :
- تعریف ارتباطات ، فرآیند ارتباطات
- نظریه های ارتباطات ، انواع ارتباطات
- روشها ، الگوها و تجهیزات تسهیل کننده در فرآیند ارتباطات
- راهکارهای برقراری ارتباط با مردم
- عوامل موثر در برقراری ارتباط
- مهارت های برقراری ارتباط موثر در سازمان
- نقش کارکنان دولت در برقراری ارتباط با ارباب رجوع