سمینار شخصیت شناسی با متد انیاگرام در تاریخ 25 خرداد ماه توسط استاد افیونی زاده در مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی اصفهان برای جمعی از مدیران و کارمندان صنایع مختلف که بیشتر در حوزه منابع انسانی فعالیت داشتند آموزش داده شد .
:سرفصل های سمینار شخصیت شناسی بر اساس انیاگرام
تاریخچه اینیاگرام
اعتبار علمی سیستم شخصیت شناسی اینیاگرام
اینیاگرام چه کاربردی دارد؟
چگونه می تواند به ما کمک کند؟
تیپ اصلی شخصیت شما
سطوح رشد شخصیتی 
مراکز اینیاگرام و احساس غالب بر هر مرکز
جهت های یکپارچگی (رشد) و از هم گسیختگی (استرس)
تعیین تیپ شخصیتی با استفاده از آزمون

تصویر سمینار