در تاریخ 20 اسفند ماه با هماهنگی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی اصفهان سمینار اصول و فنون مذاکره برای جمعی از نیروهای فروش و بازاریابی شرکت افرا چوب واقع در سهرک صنعتی سجزی برگزار و اصول و مفاهیم ارتباطات و مذاکره توسط استاد افیونی زاده تدریس و ارائه گردید .
درحال بارگزاری