کارگاه نیمروزه روان شناسی جذب و استخدام به صورت علمی و عملی برای جمعی از مدیران منابع انسانی در سالن آموزش مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی اصفهان با تدریس استاد افیونی زاده تدریس و ارائه گردید . این کارگاه در دو بخش علمی و عملی مبانی استخدام صحیح و گزینش را به شرکت کنندگان آموخت .
درحال بارگزاری